НҮҮР ХУУДАС  |  БХАН-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮД  |  ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАД  |  ЗУРГИЙН ЦОМОГ  |  ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  |  ЧАТ  |  ЛИНКҮҮД
   Өнөөдөр: 2019 оны 01 сарын 19 өдөр Вэбийн хайлт
   Дэлгэрэнгүй хайлт    
Зургийн цомог
Нийт хандалтын тоо: 6475056
Зочин: 2
Одоо онлайн байгаа гишүүн: 0
Нийт бүртгэлтэй гишүүн: 664
"Хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санааны эсрэг шийтгэл [1]: Хүүхдийн үзэл бодол" Хүүхдэд үйлчилдэг зарим байгууллагуудад хийсэн судалгааны дүнгийн товч тайлан
Нийтэлсэн: Бүрэнжаргал
Огноо: 2009-06-29

 Îðøèë

Õ¿¿õäèéã áèå ìàõáîä áîëîí ñýòãýë ñàíààíû õóâüä øèéòãýõ íü õ¿¿õäèéí ýñðýã äàðàìò, õ¿÷èðõèéëëèéí õýëáýð áºãººä õ¿íèé ¿íäñýí ýðõèéí çºð÷èë þì (Õàðïåð áîëîí áóñàä, 2005). Ãýâ÷ одоог х¿ртэл Ìîíãîë зэрэг îëîí îðîíä õ¿¿õäèéã øèéòãýõèéã íèéãìýýðýý õ¿ëýýí çºâøººð÷, ñóðãóóëü áîëîí ãýð á¿ëä õ¿¿õäèéã õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àðãà áîëãîí õýðýãëýñýí õýâýýð áàéíà.

Ýíýõ¿¿ ñóäàëãàà íü õ¿¿õäèéí ýðõýä ñóóðèëñàí áºãººä øèéòãýëèéí òàëààð õ¿¿õäèéí äóó õîîëîéã ñîíñîõîä ÷èãëýëýý. Ñóäàëãààíä 6 ñóðãóóëü, 6 öýöýðëýã áîëîí õ¿¿õýä àñðàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ 4 áàéãóóëëàãûí 595 õ¿¿õýä îðîëöñîí áºãººä òýä õ¿¿õäèéí эсрэг áèå ìàõáîä, ñýòãýë ñàíààíû øèéòãýëèéí õýëáýð¿¿ä ба äàâòàìæ, õ¿¿õäèéã õýí, ямар орчинд, яагаад øèéòãýäýã, øèéòãýëèéí тухай болон øèéòãýхг¿йгээр õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àðãà çàìûí òàëààðõ ¿çýë бодëîî õóâààëöàí, ¿íýòýé õóâü íýìýð îðóóëñàí þì. ̺н т¿¿нчлэн õ¿¿õäийг øèéòãýх, øèéòãýхг¿йгээр õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ бусад àðãûí òàëààðõ íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí ойлголт, ¿çýë áîäëûã øèíæëýí ñóäàëëàà.[1] Áèå ìàõáîäûí øèéòãýë: õ¿¿õäèéã ãàðààð áîëîí ÿìàð íýãýí ç¿éëýýð (ñàâàà, á¿ñ, îîñîð, ãóòàë, бороохой ã.ì.) öîõèõ, алгадах; ºøèãëºõ, ñýãñ÷èõ, ò¿ëõýõ, ÷èìõýõ, ¿ñíýýñ íü çóëãààõ; гэрийн ажил хүчээр хийлгүүлэх, дэглэх, залхаах, õ¿¿õäèéã òàâ òóõã¿é áóþó äîðîìæèëñîí õýëáýð áàéäàëä õ¿÷ýýð áàéëãàõ, õ¿¿õäýýð áèåèéí õ¿÷íèé õ¿íä äàñãàëóóäûã àëáàäàí õèéëãýõ; õ¿¿õäèéã ò¿ëýõ, øàðõäóóëàõ, г.м.

   Сэтгэл санааны øèéòãýë: õýë амаар äîðîìæëîõ, øîãëîõ, ялгаварлах, гэрийн хорионд оруулах, òóñãààðëàí õîðèõ, ¿ë õàéõðàõ ã.ì.

 

Хавсралт файл
 Файлын нэр  Тайлбар  Татах
 "Хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санааны эсрэг шийтгэл [1]: Хүүхдийн үзэл бодол" Хүүхдэд үйлчилдэг зарим байгууллагуудад хийсэн судалгааны дүнгийн товч тайлан Судалгааны бүрэн эхтэй хавсралт файлаас танилцана уу.

   Буцах     Мэдээллийг хэвлэх     Найздаа илгээх    Сэтгэгдэл бичих

Хувь хvмvvсийн бичсэн сэтгэгдлийн талаар манай вэб ямар нэг
хариуцлага хvлээхгvй болохыг анхаарна уу!

  1 дүгээр сар 2019  
Ням Д М Л П Б Б
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Логин нэр
Нууц үг
 

Шинээр бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартсан уу?